Bekendmakingen decreet lokaal bestuur

Verplichte vermeldingen vanaf 01 januari 2019 op basis van: 
  • het Decreet Lokaal Bestuur 22.12.2017
  • het Besluit Vlaamse regering 20.4.2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal     

       bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register

       en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones. 


- Tijdelijke politiereglementen

- Bekendmakingen Rally's

- Gemeentelijke reglementen

- Belastingen en retributies

Reglementen/verordeningen en belastingen/retributies van voor 01 januari 2019

- De samenstelling gemeenteraad en OCMW-raad

- Beslissing dd. 14 april 2020 van de burgemeester om ter voorkoming van de verspreiding van het "Coranavirus",  de gemeente- en OCMW-raadszittingegedurende de federale fase van het crisisbeheer digitaal te organiseren.

- De samenstelling college van burgemeester en schepenen en vast bureau

 

 

Agenda  en notulen gemeenteraad:

 

Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.

 

Alles over het meerjarenplan