Overkoepelende renovatiepremie

Heb je plannen om uw woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Voorwaarden

Je kan een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Bewoner: Je bent meerderjarig en je woont in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht (met uitzondering van naakte eigendom).
  • Opgelet: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden ook voor de meerderjarige medebewoners zonder zakelijk recht. Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf een renovatiepremie kunnen aanvragen.
  • Uitzondering: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): je moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
  • Opgelet: Je kan geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract.

Je kan als persoon maximum 2 keer een renovatiepremie krijgen in een periode van 10 jaar (spreiding van verschillende categorieën van werken over twee aanvragen). Ontving je in de voorbije 10 jaar al een renovatiepremie (voor uw huidige of een vorige woning - al dan niet gespreide aanvragen), dan kunt u pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen. Een verhuurder kan wel voor elke huurwoning afzonderlijk een renovatiepremie ontvangen.

Ontving je in de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie voor jouw huidige woning, dan kan je onder bepaalde voorwaarden wel een renovatiepremie aanvragen, maar dan wordt de gekregen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als het gaat om werken in dezelfde categorie.

Of je de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m.

 • uw inkomen
 • uw woning
 • uw andere eigendommen
 • uw facturen

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

Per categorie moet je voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor categorie 4 ‘technische installaties’ is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw)

Je kan de renovatiepremie 1 of 2 keer aanvragen in een periode van 10 jaar (zie verder: ‘Spreiding van aanvragen’).

Procedure

Je kan een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt
 • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Vooraleer je de aanvraag invult, op papier of online, moet je eerst alle nodige documenten verzamelen. Voor een digitale aanvraag verzamel je digitale versies, voor een aanvraag op papier maak je een kopie van de documenten:

 • (Digitale) kopieën van facturen, offertes, attesten, …
 • Je moet GEEN kopie van uw aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan jouw inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën. Enkel in uitzonderlijke gevallen moet je een kopie van het aanslagbiljet bezorgen, bv. wanneer je een buitenlands inkomen in een ander land moet aangeven.

Volgende bewijsstukken houd je ter beschikking. Wonen-Vlaanderen kan deze steeds opvragen:

 • omgevingsvergunning (bouwvergunning) indien van toepassing
 • plan van de architect indien beschikbaar
 • foto’s voor en na de uitgevoerde werkzaamheden
 • betalingsbewijs van de ingediende facturen.

Digitale aanvraag

 • Meld je aan op het Formulierenloket van Wonen-Vlaanderen (met eID, itsme of een andere digitale sleutel).
 • Vul het online aanvraagformulier voor de overkoepelende renovatiepremie in op het formulierenloket. Een aantal gegevens zijn al vooraf ingevuld.
 • Voeg de digitale bewijsstukken toe (elk afzonderlijk document in een aparte pdf, max. 20 MB per bestand).
 • Na het invullen moet je het formulier ondertekenen. Als er nog andere leden van jouw gezin als aanvrager worden beschouwd, dan moeten zij vervolgens aanmelden en het formulier ondertekenen.

Na het indienen van de aanvraag krijg je een bevestiging via e-mail. Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt u ook een ontvangstbevestiging met de post, met uw dossiernummer. Hou die eerste e-mail en brief goed bij.

Aanvraag op papier

 • Vul het papieren aanvraagformulier en de bijhorende factuurlijst in. Het formulier moet ondertekend worden door alle aanvragers.
 • Je stuurt het formulier, de factuurlijst en, indien van toepassing, ook de andere documenten die op het aanvraagformulier vermeld staan naar Wonen-Vlaanderen:
  • Tijdens de periode van coronavirusmaatregelen kan dit enkel met de post. Het postadres staat vermeld op het aanvraagformulier. De aanvraagdatum is de postdatum van uw brief.
  • Afgifte op kantoor is tijdelijk niet mogelijk. De balies zijn gesloten.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt jouw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvang je een tweede brief met de voorlopige beslissing:

 • Ofwel krijg je een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
 • Ofwel wordt jouw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Ga je akkoord met de berekening, dan moet je verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag. Je krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Ben je het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet je binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Ben je het wel eens met de weigering, maar voldoe je op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan mag je altijd opnieuw een aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Premie 30%

De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

 • alleenstaanden: 31.870 euro
 • alleenstaande met 1 persoon ten laste: 44.620 euro
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: 44.620 euro + 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
 • gehuwden en samenwonenden: 44.620 euro
 • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: 44.620 euro + 3.570 euro per persoon ten laste.

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van 1.250 euro. De maximumpremie per categorie bedraagt 3.333 euro.

Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Premie 20%

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot 2.500 euro (er is geen minimumpremie). Als je een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal 5.000 euro.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Voorbeeld

Je kan genieten van een premie van 30% en ontvangt bv. 6.666 euro voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën), dan kunt voor jouw tweede premieaanvraag nog maximaal 3.334 euro krijgen.

Als je een premie van 20% krijgt, dan kan je voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën) nooit meer dan 5.000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kan je dan nog eens maximaal 5.000 euro krijgen.

Spreiding van aanvragen

Je kan als persoon maximum 2 keer een renovatiepremie krijgen in een periode van 10 jaar (te rekenen vanaf de datum van de 1ste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding). In die periode kan elke categorie van werken slechts 1 keer worden aangevraagd (opgelet: verhuurders kunnen wel voor elke huurwoning een afzonderlijke premie krijgen).

Wanneer je de tweede schijf kunt aanvragen, hangt af van jouw inkomen.

Wie recht heeft op een premie van 20%, kan max. 2 categorieën per aanvraag kiezen. Als je een 2de keer een renovatiepremie aanvraagt voor de nog resterende categorieën, kan dit:

 • ten vroegste 1 jaar na de datum van de 1ste aanvraag
 • en ten laatste 2 jaar na de datum van de 1ste aanvraag.

Wie recht heeft op een premie van 30% (lage inkomens en verhuurders) kan de 2 aanvragen vrij spreiden over een periode van 10 jaar. Je hebt in dit geval ook de mogelijkheid om bij de eerste aanvraag het aantal categorieën vrij te kiezen. Let wel: als je bij de eerste aanvraag meteen alle 4 categorieën kiest, dan is er geen tweede aanvraag meer mogelijk de komende 10 jaar.

Het premiebedrag bij de eerste aanvraag is bepalend voor de spreiding:

 • Had je bij de eerste aanvraag recht op 30%, dan heb je steeds de mogelijkheid om de twee aanvragen te spreiden over een periode van 10 jaar, ook al heb je op het moment van de tweede aanvraag hooguit recht op 20%.
 • Had je bij de eerste aanvraag recht op 20%, dan moet je ten laatste 2 jaar na aanvraag een tweede aanvraag indienen, ook al heb je dan recht op 30%

Opgelet: op het tijdstip van de eerste EN de tweede aanvraag moeten steeds alle voorwaarden vervuld zijn. Het is mogelijk dat je een premie krijgt voor de eerste aanvraag, maar dat je in de daaropvolgende jaren niet langer aan alle inkomens- of eigendomsvoorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag. In dat geval kan je  geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.