Beroepskaart voor vreemdelingen

Als je jouw als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geef je de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

De beroepskaart volstaat op zich niet om jee als zelfstandige te vestigen. In bepaalde gevallen zal ook bepaalde kennis worden geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Voorwaarden

De beroepskaart is verplicht als u niet de Belgische nationaliteit hebt en in het Vlaamse Gewest een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, ongeacht de duur van uw activiteit in België.

U hebt geen beroepskaart nodig als u onderdaan bent van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER: de landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of van Zwitserland. Daarnaast zijn nog heel wat andere categorieën van buitenlanders vrijgesteld van de verplichting een beroepskaart te hebben.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën van zelfstandige beroepsactiviteiten waarvoor u een beroepskaart kunt aanvragen:

 • zelfstandige beroepsactiviteit met een economische meerwaarde (klassieke onderneming)
 • zelfstandige beroepsactiviteit met een innovatieve meerwaarde
 • zelfstandige beroepsactiviteit met sportieve, culturele of artistieke meerwaarde.

De categorie van activiteiten die u uitvoert, bepaalt de geldigheidsduur van uw beroepskaart.

Procedure

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als je in het buitenland verblijft
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze als je over een geldig verblijf in België beschikt. Als geldig verblijf worden aanvaard:
  • een 'attest van immatriculatie model A'
  • een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische verblijfskaart type A).

Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kan je de aanvraag indienen

 • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
 • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Bedrag

Kost

Aan de beroepskaart zijn kosten verbonden, zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing en wijziging ervan.

Regelgeving

Zie uitgebreid overzicht op vlaanderen.be.


Contactinfo