Bijkomende sluitingspremie

Online aanvragen

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw vestiging ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Als je een kennisgevingsbrief voor de hinderpremie hebt ontvangen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) en als de hinder tijdens de werkzaamheden zo ernstig is dat je jouw vestiging tijdelijk moet sluiten, kan je onder bepaalde voorwaarden een bijkomende sluitingspremie krijgen van de Vlaamse overheid. De sluitingspremie is een forfaitair bedrag dat je wordt toegekend per dag dat jouw vestiging daadwerkelijk dicht blijft.

Voorwaarden

Jouw onderneming komt in aanmerking voor de bijkomende sluitingspremie

  • als jouw onderneming de kennisgevingsbrief voor de hinderpremie heeft gekregen (ook al hebt je de hinderpremie uiteindelijk niet aangevraagd)
  • als jouw getroffen vestiging gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren moet sluiten vanwege de ernstige hinder door openbare werken.

Jouw onderneming kan de sluitingspremie in totaal voor maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode krijgen. De hinderperiode is de periode dat er onafgebroken werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken.

Procedure

Als je in aanmerking komt voor de hinderpremie en/of de bijkomende sluitingspremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) jouw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een brief. In die kennisgevingsbrief krijgt je meer informatie over de komende werkzaamheden en over de mogelijkheid om een premie aan te vragen.

Als je de kennisgevingsbrief voor de hinderpremie hebt ontvangen, kan je, als je aan de voorwaarden voldoet, ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen. Je doet dat via dezelfde webapplicatie als de hinderpremie. Je doet dat:

  • ten vroegste op de dag dat de openbare werken beginnen
  • ten laatste op de dag dat jouw sluitingsperiode ingaat.

Meerdere aanvragen

Per periode van 30 sluitingsdagen dient je een nieuwe aanvraag voor een sluitingspremie in.
De eerste keer dat je de bijkomende sluitingsperiode aanvraagt, mag de opgegeven sluitingsperiode maximaal 51 dagen tellen. De premies voor alle daarop volgende sluitingsperiodes vraag je dan aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Het is ook mogelijk om binnen één hinderperiode de sluitingspremie aan te vragen voor verschillende sluitingsperiodes die niet op elkaar aansluiten. Een sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) kan altijd controles uitvoeren. Als daaruit blijkt dat er onterecht een premie is uitbetaald of dat er een te hoog bedrag is uitbetaald, kan het agentschap de premie helemaal of gedeeltelijk terugvorderen.

Bedrag

De sluitingspremie bedraagt 80 euro per dag dat jouw vestiging daadwerkelijk gesloten blijft. De premie begint te lopen vanaf de 22ste kalenderdag van de opgegeven sluitingsperiode.

Als de getroffen vestiging normaal gezien minder dan 5 dagen per week open is, wordt de bijkomende sluitingspremie alleen toegekend voor de dagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dat geval wordt de sluitingspremie dus niet toegekend voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode.

De hinderpremie en de sluitingspremie die is toegekend na 1 januari 2018, is vrijgesteld van belastingen.

Regelgeving

Europees wettelijk kader

18/12/2013 - Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

Vlaams wettelijk kader

15/07/2016 - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

12/05/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15/07/2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

Online aanvragen