College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan en staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij bereiden de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voeren de beslissingen uit. Daarnaast heeft het college van burgemeester en schepenen een aantal toegewezen bevoegdheden. Zo beslist het onder meer over het aanstellen en ontslaan van personeel, de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, het aangaan van leningen, het beheer van gemeentelijke instellingen en eigendommen, de leiding van de gemeentewerken, ... 

Opdrachten van zowel gemeentelijk als algemeen belang worden in de eerste plaats uitgevoerd door het college van burgemeester en schepenen.  

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op donderdag in de collegezaal. 

Beslissingen worden door het college collegiaal genomen. Dit betekent dat een schepen geen persoonlijke bevoegdheid heeft en dus nooit zelfstandig kan beslissen. Om efficiënt te kunnen werken, worden de bevoegdheden waarover het college bij meerderheid zal stemmen wel verdeeld over de schepenen. De vergaderingen zijn gesloten. De algemeen directeur is aanwezig tijdens de vergadering en staat in voor de notulen.