GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) is een adviesorgaan dat in de eerste plaats een rol speelt bij de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen, verordeningen en uitvoeringsplannen. Zij wordt op verschillende momenten tijdens de tot stand koming van het GRS of een GRUP om advies gevraagd. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen of op vraag van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar kan zij ook een advies geven bij specifieke ruimtelijke vraagstukken. Het advies van de gecoro is niet bindend.

Huidige samenstelling GECORO

Effectieve leden

 voorzitter - deskundige
 ondervoorzitter - deskundige
 deskundige
 vertegenwoordiger van werkgeversorganisatie
 vertegenwoordiger van landbouworganisatie
 vertegenwoordiger van landbouworganisatie
 vertegenwoordiger van werknemersorganisatie
 vertegenwoordiger van werknemersorganisatie
 vertegenwoordiger van senioren
 secretaris

Plaatsvervangende leden

 ondervoorzitter - deskundige
 deskundige
 vertegenwoordiger van werkgeversorganisatie
 vertegenwoordiger van landbouworganisatie
 vertegenwoordiger van landbouworganisatie
 vertegenwoordiger van werknemersorganisatie
 vertegenwoordiger van werknemersorganisatie
 vertegenwoordiger van senioren

Contactinfo