Gemeenteraad

Samenstelling

Samenstelling

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement | Publicatie 20190617

Deontologische code

Deontologische code gemeentemandatarissen | Publicatie 20190622

Werking

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat in Houthulst uit 21 verkozen leden. Men bepaalt er het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen. Het is de gemeenteraad die onder andere gemeentelijke reglementen opstelt, het meerjarenplan en de aanpassingen, budget en budgetwijzigingen vaststelt, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten goedkeurt,  het systeem van klachtenbehandeling vaststelt. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt deel uit van de raad. De algemeen directeur is aanwezig en staat in voor de voorbereiding van de zittingen, advies en het notuleren van de beslissingen. 

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke derde donderdag van de maand (uitgezonderd de vierde donderdag van mei) om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de maand juli vergadert de raad niet. De vergaderingen zijn openbaar behalve wanneer het persoonsgebonden materie is. 

 

Indien je de agenda van de gemeenteraad wenst te ontvangen, kan je dit aanvragen bij de algemeen directeur via e-mail. De notulen verschijnen op de website of kan je inkijken op het secretariaat. 

 

Verslagen

De notulen van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Vanaf november 2019 zijn de gemeenteraadszittingen ook te beluisteren via het audioverslag.

Notulen van voor 2019 kan je hier opvragen.

Klachten

Tegen de beslissingen van de gemeenteraad kan er binnen de 30 dagen na de bekendmaking van deze beslissingen op de website klacht ingediend worden. 

           Agentschap Binnenlands Bestuur
           VAC Herman Teirlinck Brussel
           Havenlaan 88, bus 70
           1000 Brussel

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer