Gratis energiescan

Online aanvragen

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt je te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of jouw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Voorwaarden

U kunt een gratis energiescan aanvragen als:

 • u een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
 • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
 • u een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit;
 • u voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
 • u huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;
 • u huurt, en in 2023 maximaal 614,56 eurohuur per maand betaalt
  of in bepaalde steden en gemeentenmaximaal 664,56 ​​​​​euro per maand betaalt;
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en de persoon waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen (bedragen 2023).
  • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
  • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

 • op basis van een inschatting van het OCMW.
 • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

Als u niet onder één van deze categorieën valt, kunt u bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

Procedure

Aanvraag

Je kunt de gratis energiescan online aanvragen bij Fluvius (als je tot een van de doelgroepen behoort).

Energiescan van uw woning

De energiescan kan uitgevoerd worden door de gemeente, de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf.

De energiescanner komt langs en bekijkt samen met je hoe je zuiniger met energie kunt omspringen.

 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kunt toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin
  • een overzicht van jouw huidige energiesituatie
  • de bijbehorende energietips
  • een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.

Meebrengen

Ga op voorhand op zoek naar uw energiecontract en een recente energiefactuur. Op die manier bespaart u tijd tijdens het huisbezoek.

Bedrag

Financieel voordeel

Gratis voor de vermelde doelgroepen.


Hervorming energiescan vanaf voor 2024 - nieuwe doelgroepvoorwaarden

Naar analogie met Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening besliste de Vlaamse Regering om ook de toekenningsvoorwaarden voor de energiescan te wijzigen naar inkomensgerelateerde voorwaarden.

De inkomensgrens zal gebaseerd zijn op die van de doelgroep sociale huur.

alleenstaande zonder personen ten laste28.105 euro
alleenstaande met één persoon ten laste42.156 euro
koppel zonder personen ten laste42.156 euro
verhoging per persoon ten laste4.160 euro

De controle op inkomen zal gebeuren op basis van het laatst beschikbare aanslagbiljet. Voor situaties waarin de inkomenssituatie en/of de gezinssamenstelling recent in het nadeel van de burger is gewijzigd, zal het OCMW via een inschatting het recht alsnog kunnen toekennen. Daarnaast blijven ook volgende groepen recht hebben:

 • Huishoudens bij wie de voorafbetalingsfunctie is geactiveerd in de digitale meter;
 • Huishoudens voor wie een verzoek tot afsluiting van de elektriciteits-of aardgastoevoer bij de lokale adviescommissie is ingediend

Het VEKA bouwt een nieuw aanvraagplatform dat automatisch het inkomen en/of de andere voorwaarden van een aanvrager die zich aanmeldt, zal controleren. De verwachting is dat deze tool ten vroegste in april 2024 klaar is. Tot op die datum blijven de huidige doelgroepvoorwaarden en aanvraagprocedure gelden.

Meer details volgen in de loop van het najaar van 2023.

Uitzonderingen

Voor wie niet tot de doelgroep behoort is de energiescan niet gratis: prijs af te spreken met energiescanbedrijf.

Online aanvragen