Luchtdrukkanonnen

Online aanvragen

Het gebruik van luchtdrukkanonnen in de land- en tuinbouw wordt geregeld in het Politiereglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 november 2015.

Op het grondgebied van de gemeente Houthulst is het volgende van toepassing:

§1. Het gebruik van luchtdrukkanonnen voor het verjagen van vogels is, met inachtname van onderstaande verbodsbepalingen, slechts toegelaten mits uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke machtiging van de burgemeester of zijn gemachtigde. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. In deze aanvraag moeten naast naam en adres van de gebruiker ook volgende gegevens vermeld worden: tijdsduur van het gebruik, straat en kadastrale gegevens van de percelen waarop het veldkanon wordt geplaatst de aard van de teelt, reden waarom geen evenwaardig alternatief voorhanden is.

§2. Voor het gebruik van luchtdrukkanonnen moeten volgende bepalingen worden gerespecteerd :

•de kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 200 meter van een bewoond huis en 200 meter van de openbare weg. De vuurmond moet weggedraaid zijn van de woning en de openbare weg

•het is verboden luchtdrukkanonnen te gebruiken tussen 22 en 7 uur

•de machtiging kan uitsluitend worden verleend in de periode tussen 31 maart en 30 september. Het kanon mag niet meer dan 12 knallen per uur afvuren

•de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1. van Vlarem II moeten worden toegepast.

Online aanvragen

Contactinfo