Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wil je een permanente handelszaak openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw, of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in jouw bouwproject, dan heb je daarvoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Voorwaarden

De vergunningsplicht is van toepassing op een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m², die toegankelijk is voor het publiek.

De vergunningsplicht geldt ook bij de volgende wijzigingen van de handelsoppervlakte of de kleinhandelscategorie:

  • samenvoeging van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen, waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 m² bedraagt

  • uitbreiding van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte of meer dan 20% van de al vergunde netto handelsoppervlakte,

  • wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte.

Tijdelijke uitbating

Er is geen kleinhandelsvergunning nodig als de handelszaak voor minder dan 90 dagen per jaar (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of voor minder dan 180 dagen per jaar (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) in gebruik wordt genomen. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Geldigheidsduur

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur en vervalt alleen als de kleinhandelsactiviteiten:

  • niet aanvangen binnen vijf jaar na het verlenen van de vergunning of

  • meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

Als de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Bedrag

Kost

Aan een omgevingsvergunningsaanvraag zijn dossiertaksen verbonden.

Regelgeving

  • Decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (inhoud)

  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (procedure)