Overlevingspensioen

Online aanvragen

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden. Ook wezen van ambtenaren kunnen recht hebben op een overlevingspensioen.

Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet. Het overlevingspensioen wordt ook wel weduwepensioen of weduwnaarspensioen genoemd.

Voorwaarden

U hebt recht op een overlevingspensioen als:

 • u een bepaalde leeftijd hebt. Deze leeftijd wordt opgetrokken tot 50 jaar in 2025.
 • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft (of de periode van wettelijke samenwoonst + het huwelijk) op het ogenblik van overlijden, behalve:
  • als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • als er een kind geboren is uit dit huwelijk
  • als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.
 • u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt (behalve in het geval van een overgangsuitkering).

Wie op het ogenblik van het overlijden van de huwelijkspartner niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden om een overlevingspensioen te krijgen, kan recht hebben op een overgangsuitkering gedurende:

 • 12 maanden (zonder kinderlast)
 • of 24 maanden (met kinderlast).

Voor de uitbetaling van het overlevingspensioen zal je dan moeten wachten tot je van een eigen rustpensioen geniet.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer:

 • je hertrouwt
 • jouw beroepsinkomsten bepaalde grenzen overschrijden.

Procedure

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij jouw gemeentebestuur, bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij Pensioenaanvraag.

De aanvraag hiervoor moet binnen de 12 maanden na het overlijden worden ingediend

Ambtenaren

Indien jouw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraag je het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioendienst (FPD).

Indien jouw echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Federale Pensioendienst (FPD), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

Meebrengen

 • Identiteitskaart met pincode
 • Rekeningnummer

Bedrag

Bedrag

De berekening hangt onder andere af van:

 • het aantal personen die recht hebben op het overlevingspensioen;
 • het eventueel recht op gewaarborgd minimumbedrag;
 • een eventuele beperking aan het relatief of absoluut maximum (voor ambtenaren);
 • andere inkomsten (beroep of uitkeringen)

Uitzonderingen

Belangrijk: voldoet u aan alle voorwaarden behalve de minimumleeftijd? Dan komt u in aanmerking voor een overgangsuitkering. Bekijk meer informatie hierover in link 1.

Was u wel getrouwd, maar geen volledig jaar? Dan hebt u misschien toch recht op een overlevingspensioen, als u voldoet aan een van deze voorwaarden:

 • U woonde voor het huwelijk al wettelijk samen. En die periode van wettelijke samenwoonst en het huwelijk duurde samen minstens 1 jaar en werd niet onderbroken.

of

 • Er was op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste waarvoor u of uw huwelijkspartner kinderbijslag kreeg.

of

 • Er is een kind geboren uit uw huwelijk of uit de periode van wettelijke samenwoonst die aan het huwelijk voorafging.

of

 • U krijgt binnen de 300 dagen na het overlijden van uw huwelijkspartner een kind.

of

 • U was gehuwd op het moment van overlijden en het overlijden is het gevolg van een ongevalof een beroepsziekte na de huwelijksdatum.

Alleen bij het overlijden van een ambtenaar: tijdelijk overlevingspensioen

Was u geen volledig jaar gehuwd en wordt uw situatie niet gelijkgesteld? Dan kan u als huwelijkspartner of ex-huwelijkspartner van een ambtenaar recht hebben op een tijdelijk overlevingspensioen van 12 maanden.

De berekening en aanvraag zijn hetzelfde als bij het gewone overlevingspensioen. Bekijk voor meer informatie link 1.

Ex-huwelijkspartner van een ambtenaar

Als u de ex-huwelijkspartner van een overleden ambtenaar bent en u niet hertrouwd bent, kunt u ook een overlevingspensioen ontvangen als u voldoet aan de voorwaarden.

Komen u als ex-huwelijkspartner én de huidige huwelijkspartner op het moment van overlijden in aanmerking voor een overlevingspensioen? In dit geval verdelen we het overlevingspensioen.

Belangrijk: wanneer u én de huwelijkspartner samen in aanmerking komen voor een overlevingspensioen, moet u uw pensioenaanvraag binnen het jaar na het overlijden van de overleden ambtenaar indienen. Doet u dat niet, dan verliest u uw recht op een overlevingspensioen.

Deze verdeling is definitief, dat wil zeggen dat het overlevingspensioen van de langstlevende huwelijkspartner niet wordt aangepast bij bijvoorbeeld een tweede huwelijk of het overlijden van de ex-huwelijkspartner.

Online aanvragen