Pleegzorgverlof

Een pleegouder met arbeidscontract kan per kalenderjaar zes dagen pleegzorgverlof opnemen. Met dat verlof kan je verplichtingen nakomen en opdrachten vervullen die verband houden met de plaatsing in jouw gezin van een minderjarige of een persoon met een handicap.

Het gaat om zes dagen pleegverlof per pleeggezin. Dus als beide pleegouders werknemer zijn, moet je onderling afspreken hoe je het verlof onder elkaar verdeelt. Het aantal pleegkinderen of pleeggasten in jouw gezin speelt geen rol.

Voorwaarden

Alle werknemers in de privésector en alle contractuele personeelsleden in de openbare sector en in het onderwijs kunnen pleegzorgverlof opnemen. Statutaire ambtenaren en vastbenoemde leden van het onderwijspersoneel kunnen het best contact opnemen met hun personeelsdienst.

Je moet als pleegouder aangesteld zijn door:

  • de rechtbank
  • een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg
  • de dienst voor jeugdwerking of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.

Je kunt het pleegzorgverlof opnemen voor:

  • alle soorten van zittingen bij gerechtelijke en administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • alle contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of met derden die belangrijk zijn voor het pleegkind en de pleeggast
  • alle contacten met de dienst voor pleegzorg.

Procedure

Je moet jouw werkgever minstens twee weken vooraf op de hoogte brengen dat je van plan bent afwezig te blijven van jouw werk in het kader van jouw pleegzorgverlof. Als dat niet mogelijk is, moet je hem zo snel mogelijk waarschuwen.

Je vraagt uw uitkering aan bij uw RVA-kantoor.


Contactinfo