Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

Het sociaal tarief voor energie (‘sociale maximumprijs’) is een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit, aardgas en warmte (voor wie aangesloten is op een warmtenet). Het wordt alleen toegekend aan personen of gezinnen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen.

Wie recht heeft op het sociaal tarief voor energie, is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’. Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn een opsomming van categorieën die van toepassing zijn voor het Vlaamse gewest.

Om het sociaal tarief te krijgen, moet je of iemand op jouw domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen

 • van het OCMW (categorie 1):
  • leefloon
  • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
  • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • voorschot op een tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2A):
 • van de Zorgkas (categorie 2B)
 • van Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) (categorie 2C)
 • van de Federale Pensioendienst (categorie 3):
  • inkomensgarantie voor ouderen of IGO (vroeger ‘gewaarborgd inkomen voor bejaarden’)
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
  • tegemoetkoming voor hulp van derden.
 • Categorie 4. Je hebt recht op sociaal tarief voor aardgas als je huurder bent van een sociaal appartement met verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie in een gebouw dat verhuurd wordt door
  • sociale huisvestingsmaatschappij
  • gewestelijke huisvestingsmaatschappij
  • sociaal verhuurkantoor erkend door het Vlaams Woningfonds
  • OCMW.
 • Tijdelijk recht op sociaal tarief: sinds 1 februari 2021 hebben personen die een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen krijgen en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer), ook tijdelijk recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dit tijdelijk recht zou aflopen op 31-12-2021.
  De federale regering heeft beslist dat dit tijdelijk recht wordt verlengd tot eind maart 2022. Meer info volgt

Procedure

 • Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 (2A, 2B, 2C), 3 . Hiervoor moet je dus geen attest opsturen naar jouw leverancier.
 • Ook personen met een verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen, krijgen het tijdelijk sociaal tarief automatisch toegekend. De FOD Economie laat om de 3 maanden aan de energieleverancier weten welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Voor personen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming, gebeurt dat een eerste keer in mei 2021. Klanten die het tijdelijke voordeel genieten, zullen dat dus ten vroegste 1 april 2021 zien op hun energiefactuur. De energieleverancier past het sociaal tarief dan retroactief toe vanaf 1 februari 2021. Op de website van de FOD Economie staat meer uitleg over het sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondsheidszorgen.
 • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kunt u zelf nagaan of je in aanmerking komt voor het sociaal tarief. Je kunt verder ook nagaan of je het sociaal tarief automatisch krijgt, voor welk contract en hoe lang. De databank krijgt elke 3 maanden een update.
  Je kunt ook bellen naar het contactcenter van de FOD Economie op het gratis nummer 0800 120 33.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, heb je ook recht op het sociaal tarief. Maar je krijgt het niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan je doorrekent.

Vanaf wanneer wordt het sociaal tarief toegekend?

 • De FOD Economie kent het sociaal tarief toe vanaf de eerste dag van het kwartaal of trimester waarin de beslissing valt dat een persoon behoort tot categorie 1, 2 of 3, en dit telkens tot op het einde van het jaar.
  Het recht op het sociaal tarief gaat in op de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat je recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.
 • Sinds 15 maart 2019 kan het sociaal tarief retroactief toegekend worden. Dit kan voor maximaal 2 jaar (te rekenen vanaf de datum waarop de leverancier de ingangsdatum van de beslissing doorkreeg waarop iemand het recht kreeg) en enkel voor de periode dat de leverancier bij de rechthebbende heeft geleverd.

Bedrag

Bedrag

Op de website van de CREG kunt u de sociale tarieven voor elektriciteit, aardgas en warmte raadplegen. Het sociaal tarief voor warmte is gelijk aan het sociaal tarief voor aardgas. De bedragen van het sociaal tarief voor energie worden om de 3 maanden aangepast: begin juli, oktober, januari en april.

Het sociaal tarief voor energie is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het komt neer op de prijs die de goedkoopste energie- en/of aardgasleverancier aanbiedt op de commerciële markt. Doorgaans is het sociaal tarief voor energie 30% goedkoper dan het gemiddelde tarief.

Er is een:

 • tarief voor aardgas
 • tarief voor warmte (voor wie aangesloten is op een warmtenet)
 • tarief voor elektriciteit. Voor elektriciteit bestaat er een sociaal tarief voor het enkelvoudig tarief (dagteller), het tweevoudig tarief (dag- en nachtteller) en het exclusief nachttarief (enkel nachtteller).

Uitzonderingen

Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas.
Bijvoorbeeld als je:

 • een uitkering van een verzekering ontvangt
 • een pensioen van de openbare sector ontvangt
 • “artikel 60” van het OCMW geniet
 • zich in schuldbemiddeling bevindt

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen
 • personen die in een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis verblijven
 • personen die in een assistentiewoning verblijven én die geen aparte afrekening voor gas en elektriciteit krijgen.

Contactinfo