Verwarmingstoelage

Download hier aanvraagformulier

De verwarmingstoelage is een jaarlijkse tegemoetkoming in de brandstoffactuur voor huishoudens waar de hoofdverwarming van de woning bestaat uit huisbrandolie, lamppetroleum of propaangas. 

Per huishouden en per verwarmingsperiode (1 kalenderjaar) kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwarmingstoelage.

- Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent (wanneer factuurprijs lager is dan €0,930/L) en 20 cent per liter.  De maximumtoelage per huishouden is dusgevolg €210,00 wanneer de factuurprijzen lager liggen dan €0,930/L.  Afhankelijk hoeveel hoger de factuurprijs is dan €0,930/L kan de toelage oplopen tot maximum €300,00. 

Bij een levering kleiner dan 1.500 liter, zal de toelage verrekend worden en kan er bij een 2de/3de levering gedurende hetzelfde jaar, nogmaals een aanvraag gedaan worden voor het bekomen van de resterende toelage.

- Voor huisbrandolie of lamppetroleum aan de pomp is er een forfaitaire toelage van €210,00 per kalenderjaar.  De toelage kan elk jaar aangepast worden in functie van de evolutie van de mazoutprijzen.

 

Voor wie?

Volgende personen komen in aanmerking voor de verwarmingstoelage:

 • Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (een ééntje op de klever van de mutualiteit)
 • Personen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan €23.851,17 verhoogd met €4.413,54 per persoon ten laste
 • Personen in schuldbemiddeling die problemen ervaren om hun brandstoffactuur te betalen.


De aanvrager moet daarnaast verblijven op het leveringsadres. Indien de aanvrager bijvoorbeeld in het rusthuis woont, maar zijn woning wel nog verwarmd wordt, is er geen recht op een verwarmingstoelage.

 

Voorwaarden

De brandstoffen die in aanmerking komen zijn:

 • Huisbrandolie (in bulk of aan pomp)
 • Lamppetroleum (in bulk of aan pomp, type c)
 • Bulkpropaangas


Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier te verkrijgen bij het Sociaal Huis of te downloaden op deze pagina.

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

 

Meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Factuur of leveringsbon (met vermelding van leveringsdatum)
 • Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest (zie downloads) met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Indien u bescherming van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling geniet: De beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Meer info/procedure?

Voor meer inlichtingen of voor het indienen van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (samen met de nodige documenten vermeld op de aanvraag), zie hieronder:

 • Aan het onthaal van het Sociaal Huis

 • Of via mail versturen

 • Of per post versturen (of gewoon zelf in brievenbus stoppen)

 

De aanvraag zal onderzocht worden.  Op de maandelijkse bijeenkomst van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal er een beslissing genomen worden.  Er wordt je een brief toegestuurd met de beslissing.

Download hier aanvraagformulier

Contactinfo