Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Heb je een laag inkomen, dan hebt je recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Je betaalt dan minder voor jouw gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen.

Voorwaarden

Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als je:

  • meer dan 3 maanden ononderbroken een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW ontvangt
  • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt
  • een toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid ontvangt
  • een toeslag ontvangt voor een kind met medische ongeschiktheid van minstens 66%
  • in het ziekenfonds ingeschreven bent als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV’s)
  • in het ziekenfonds ingeschreven bent als wees.

Je kunt ook recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek. Jouw ziekenfonds controleert of jouw gezinsinkomen van het voorgaande kalenderjaar lager is dan het jaarlijkse grensbedrag.

Voor kwetsbare groepen wordt een andere berekeningswijze gebruikt, hierbij wordt ook rekening gehouden met het maandinkomen. Je behoort tot een kwetsbare groep als je tot een van volgende categorieën behoort:

  • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, wees
  • erkend als persoon met een handicap
  • al minstens 1 jaar volledig werkloos of arbeidsongeschikt
  • eenoudergezin.

Procedure

Als je de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch ontvangt, kan je de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aan bij jouw ziekenfonds aanvragen.